INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČO: 24723720, se sídlem:
Praha 4 – Nusle, Na Strži 2097/63, 14000 - budova Trimaran, Spisová značka: C 168950 vedená u Městského soudu v Praze, e-mailový kontakt: info@richtergedeon.cz.

S Vašimi osobními údaji též pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., avšak jen v případě, že jste nám udělili souhlas na zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb, které tyto společnosti poskytují na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoli otázek týkající se zpracování Vašich osobních údajů na naší stránce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@volis-international.sk.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, abychom Vám poskytovali profesionální služby. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uvedený přímo v souhlase, a to v míře potřebné na splnění účelu, na který jsou osobní údaje zpracovávané.

Zpracováváme hlavně tyto osobní údaje:

Kontaktní údaje
emailová adresa

Cookie
Pokud jste nám při používaní naší stránky udělili souhlas na zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje i prostřednictvím souborů cookie.

Naše stránka pracuje i se soubory cookie, které jsou nevyhnutné na její správnou funkci a prostřednictvím kterých o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje, a tedy ve vztahu k používání těchto souborů není potřebný Váš souhlas s jejich použitím na naší stránce.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se zasílání obchodních sdělení a provozu příslušných informačních systémů. Správce učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby zajistil přesnost zpracovávaných osobních údajů a jejich řádné použití, a také přijme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení celého zpracování.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služby Google Analytics a Hotjar potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy obzvláště na ověření toho, zdali je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a teda hlavně na to, abychom věděli zabezpečit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří by mohli mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme jen na tyto účely s tím, že je k dosáhnutí účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., které poskytují služby, prostřednictvím kterých jsou Vaše údaje získávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, stačí, pokud napíšete na naši e-mailovou adresu: info@richtergedeon.cz. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany. Současně berete na vědomí, že i po odvolání svého souhlasu, na základě něhož již došlo k odeslání obchodních sdělení, je Správce oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu k tomu, aby by byl schopen prokázat, že jste takové sdělení odeslali oprávněně, a to maximálně po dobu třech let let od ukončení zasílání.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, že se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@richtergedeon.cz.

Anebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

Jak dlouho u nás budou uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nevyhnutný na splnění účelu, pro který byli zpracované, nejdéle však do zániku naší společnosti, anebo našeho posledního právního nástupce jako subjektu práva v případě, že dojde k našemu/jeho zániku bez dalšího právního nástupce.

Jaké máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následovná práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo žádat od nás potvrzení, pokud o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v případě, že Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech, které souvisí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje  čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požádaní jsme povinní poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávnění od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zodpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud:
  (a) osobní údaje už nejsou potřebné na účel, na který jsme je získali anebo jinak zpracovali,
  (b) osobní údaje zpracováváme nezákonně,
  (c) odvoláte nám souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
  (d) namítáte na zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracování osobních údajů anebo namítáte na zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, (e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, osobitého předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná anebo,
  (f) se osobní údaje získávali v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.Právo na výmaz Vašich osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:
  (a) je zpracování osobních údajů potřebné na uplatnění právního nároku,
  (b) na uplatnění práva na svobodu projevu anebo práva na informace,
  (c) na splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitého předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo na splnění úlohy realizované ve veřejném zájme anebo při výkonu veřejné moci svěřené tomu, kdo osobní údaje zpracovává,
  (d) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, (e) na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu anebo na statistický účel podle § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo anebo závažným způsobem stěžilo dosáhnutí cílů takového zpracování;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud
  (a) namítáte na správnost osobních údajů, a to v průběhu období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů,
  (b) zpracování osobních údajů je nezákonné a Vy namítáte vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
  (c) už nepotřebujeme osobní údaje na účel zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, anebo,
  (d) namítáte na zpracování osobních údajů podle § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
  Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vašim souhlasem anebo na účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob anebo z důvodů veřejného zájmu;
 • právo namítat na zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat na zpracování osobních údajů upravuje čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě právního základupodle čl. 6 odst. 1 písm. e) anebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takovém případě provozovatel nesmí zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy anebo zájmy, anebo důvody na uplatnění právního nároku;
 • právo na přenosnost osobních údajů (Vaše právo na přenosnost osobních údajů upravuje čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově sčitatelném formátu, přičemž máte právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovatelovi, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování vykonává automatizovanými prostředky a probíhá na základě právního základu čl. 6 odst. 1 písm. a) anebo písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. pokud zpracováváme osobní údaje na základe Vašeho souhlasu anebo z důvodu plnění smlouvy, případně smluvní povinnosti.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně na základě Vašeho svobodného souhlasu, přičemž jste nebyli povinní nám takovýto souhlas se zpracováním osobních údajů udělit.

Budeme Vaše osobní údaje přenášet do třetích krajin?

Realizace námi poskytovaných služeb vyžaduje spolupráci s už zmíněnými společnostmi. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být přenesené do třetích krajin. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky, které na tento přenos klade nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, přičemž je v každém případě zabezpečená ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o servery, cloudové řešení příslušných společností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc..